ပညာေတာ္သင္ေဆြးေႏြးပြဲ

Wednesday  24 April  2019  2:00 PM    Wednesday  24 April  2019 4:00 PM
Save Saved
Last update 25/04/2019
  646

"ပညာေတာ္သင္ေဆြးေႏြးပြဲ"
လစဥ္လတိုင္း ျပဳလုပ္ေနၾကျဖစ္ေသာ "ပညာေတာ္သင္ေဆြးေႏြးပြဲ" ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ အခမဲ့ ေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ 01-549644-48 ကိုဆက္ျပီး register ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါျပီ။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ပညာသင္ၾကားဖို႔ စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆိုလာေရာက္ေဆြးေႏြးၾကည့္ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
မၾကာခင္ ေခၚယူေတာ့မည့္ MEXT Scholarship 2020 အတြက္လည္း သိလိုသမွ်ကို ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/myanmar/culture.html

culture
Nearby hotels and apartments
The Japan Foundation, Yangon
ဗဟန်း, Yangon, မြန်မာ
The Japan Foundation, Yangon
ဗဟန်း, Yangon, မြန်မာ