ဝန္ထမ္းပိုင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံု

Saturday  23 March  2019  8:00 AM
Save Saved
Last update 24/03/2019
  143

လက္ေအာက္ငယ္သား ဝန္ထမ္းေတြကို စနစ္တက် စီမံအုပ္ခ်ဴပ္လိုေသာ္လည္း
ဝန္ထမ္းေတြကို ကိုင္တြယ္ရခက္လို႔ စိတ္ညစ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္လား
ဝန္ထမ္းေတြ ခန္႔ထားၿပီး ကိုယ္မရွိရင္ မျဖစ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္လား
လက္ေအာက္ငယ္သားေတြ မညီၫႊတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းလား
စနစ္တက်မရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြလား
ဝန္ထမ္းေတြက အလုပ္ကို စိတ္ဝင္တစား အားစိုက္မလုပ္ၾကဘူးလား?
ဝန္ထမ္းေတြေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ႔ ပိုမိုျမန္ဆန္လာခ်င္တယ္
စည္းကမ္းတက် ဝန္ထမ္းေတြကို အုပ္ခ်ဴပ္ခ်င္တယ္
ဆုေပး ဒဏ္ေပးစနစ္ေတြကို ေရးဆြဲထားခ်င္တယ္
မိသားစုပံုစံ အုပ္ခ်ဴပ္ျခင္းထက္ မူဝါဒေတြ စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ အညီ အုပ္ခ်ဴပ္ခ်င္တယ္
ဝန္ထမ္းေတြကို လစာ ဘယ္လိုေပးရမလဲ အလုပ္တာဝန္ေတြ ဘယ္လိုခြဲေပးရမလဲ တာဝန္ယူမႈ႔ေတြ ဘယ္လိုသတ္မွတ္ထားရမလဲ ဆိုတာေတြ သိခ်င္တယ္
အခ်ိန္ပိုတြက္ခ်က္ပံု ႏွင့္ Bonus ေတြေပးျခင္း အစီစဥ္ေရးဆြဲထားခ်င္တယ္
ဝန္ထမ္းေတြကို လူမွန္ေနရာမွန္ ရဖို႔ ဘယ္ေနရာေတြက ဘယ္လိုရွာရမလဲ
ဘယ္လိုေမးခြန္းေတြနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး လုပ္ရမလဲ သိခ်င္တယ္
ဝန္ထမ္းေတြကို စိတ္ခ်ရတဲ့ System တခု တည္ေဆာက္ထားလိုတယ္
ဘယ္ေနရာ ဘယ္ရာထူးအတြက္ဆို ဘယ္လိုဝန္ထမ္းေတြ ခန္႔ထားရမလဲ ဆိုတာေတြ
ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးၿပီး ထိေရာက္ေသာ Motivationနည္းလမ္းေတြ အျပင္
အဝင္အထြက္ မ်ားတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို ဘယ္လိုစီမံထိန္းခ်ဴပ္မလဲဆိုတဲ့
ဝန္ထမ္းပိုင္း စီမံအုပ္ခ်ဴပ္ပံု လုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္အဆင့္ကို
တခါမွ အေတြ႕အၾကံဳမရွိသည့္တိုင္ လြယ္ကူစြာေလ့လာႏိုင္မည့္
လက္ေတြ႕ ေလ့က်င့္ ျခင္းပံုစံျဖင့္ အခ်ိန္တိုတြင္း ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ သင္ယူနိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းတခုတြင္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ ဝန္ထမ္းေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေလ့လာခြင့္ ရရွိပါမည္။
People & Productivity Management ( 27th Batch)
လူပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ႔
==========================
1) Basically Management ( စီမံခန္႔ခြဲမႈ႕ အေျခခံသေဘာတရား)
2) Setting up HR System ( HR စနစ္တခု တည္ေဆာက္ျခင္း )
2) Setting Up Organization ( အဖြဲ႕အစည္းတခု တည္ေဆာက္ျခင္း
3) Job Description (လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားခြဲေဝေပးျခင္း)
4) Job Specification (အရည္အခ်င္းမ်ား စံႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္း )
5) Wages & Salary ( လစာနႈန္းထား သတ္မွတ္ျခင္း)
6) Recruiting Productive People ( အရည္ခ်င္းရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားရွာေဖြျခင္း)
7)Interview & Selecting ( အင္တာဗ်ဴး နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ပံု )
8)Negotiation Skills with employee (ၫွိနိႈင္းျခင္း စြမ္းရည္)
9) Writing Employee Agreement (ဝန္ထမ္းႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ့ စာခ်ဴပ္ ခ်ဴပ္ဆိုပံု)
10) Motivation Theory ( ဝန္ထမ္းမ်ားအား စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြေစျခင္း)
11) Encourage Staff Productivity ( ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း)
12) Training and Coaching( သင္တန္းမ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း)
13) Performance Management ( စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအား အကဲျဖတ္ျခင္း)
14) Reward System.(ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းနည္းစနစ္)
15) Workplace Healthy and Safety လုပ္ငန္းခြင္ လံုျခံဳမႈ့
16) Managing Employee Complexities ( ဝန္ထမ္းျပသနာမ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း)
17) Business Value (လုပ္ငန္း၏ တန္ဖိုးထားမႈ့ သတ္မွတ္ျခင္း)
18) Business Relation ( လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား သိရွိျခင္း)
19) Effective Reporting ( ထိေရာက္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားရယူျခင္း )
20) Teams and Teamwork ( စုေပါင္း လုပ္ကိုင္ေစျခင္း)
21) Workplace and Productivity ( လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ )
22) Leadership Style ( ေခါင္းေဆာင္မႈ႕ပံုစံ)
23) Labour Law (အလုပ္သမားဥပေဒ)
ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္ (၂၃) ခုအား (၁၆) နာရီစာ သင္ခန္းစာမ်ားအျဖစ္ စီစဥ္ထားပါသည္။
ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္႐ိုက္ ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္
*ျမန္မာလို သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံကစ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းခ်ိန္တြင္း အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးမႈ့ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈ႕မ်ား ပါဝင္ပါသည္
အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ပံု Function မ်ားကိုပါ သင္ယူခြင့္ရရွိပါမည္
သင္တန္းေန႔ရက္ - 23.03.19 - 24.03.19
သင္တန္းအခ်ိန္ - မနက္ (၈:၃၀) မွ ညေန (၅:၃၀)
သင္တန္းကာလ - (၂) ရက္
သင္တန္းေၾကး - ၁၂၀,၀၀၀ က်ပ္
ပထမဆံုး အပ္ႏွံသူ (၁၀) ဦးအတြက္ (99,000)က်ပ္
ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအတြက္ (10% Discount)
ေက်ာင္းသားေဟာင္း မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ (10% Discount)
သင္တန္းသား (၂) ဦးႏွင့္အထက္အပ္ႏွံပါက (5 % Discount)
သင္တန္းေနရာ - အမွတ္ (3G) ဆင္ေရတြင္းကားမွတ္တိုင္အနီး ရန္ကုန္ အင္းစိန္ လမ္းမေပၚရွိ ရြာမေက်ာင္းလမ္း မီးပြိဳင့္ထိပ္ လွိုင္ KBZ ေရွ႕
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက - 09 4533 93745 , 09 97621 9406 သို႔ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္ရွင္
သင္တန္း၏ထူးျခားခ်က္
=============
လုပ္ငန္းခြင္႐ွိ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးျပသနာမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္အေၾကာင္းအရင္း ကို သိ႐ွိလာမည္
သတိမမူမိေပမယ့္ ႀကီးမားသြားေသာ ျပသနာမ်ားအား သတိထားမိေစၿပီး
သဘာဝက်ေသာ စီမံပံုေတြ ကိုအသားတက် ကိုင္တြယ္တတ္လာမည္
႐ႈပ္ေထြးပါတယ္လို႔ ခံယူထားတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈ့ေတြ ႐ိုး႐ွင္းေနတာကို လက္ေတြ႔ အသံုးခ်ႏိုင္မည္
ဝန္ထမ္းေတြအေပၚ ထား႐ွိသင့္သည့္ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားပါ ပါဝင္တာမို႔
သင္ယခုအပ္ႏွံသင့္တဲ့အခ်က္က
လူဦးေရကန္႔သတ္ထားလို႔ သင္တနိးတက္ဖို႔ တလေနာက္က်ရင္ ဝန္းထမ္းေတြေၾကာင့္ တလပိုစိတ္ညစ္ရမယ္
သင့္ျပသနာက ယခုမွာပဲ အေျဖေပၚေနပါၿပီ
သင့္ေတြေဝမႈ့ကလည္း ဝန္ထမ္းေတြကို ဆံုးရံႈးရတတ္ပါတယ္
သင္အခုပဲ အပ္ႏွံႏိုင္ရန္ ဘဏ္မွ တဆင့္ အပ္ႏွံလို႔ရပါတယ္ ရွင္
ေက်ာင္းသို႔လာေရာက္အပ္ႏွံလိုပါက စေန တနဂၤေႏြ မနက္ (၉) ညေန(၅) ထိ လာေရာက္ အပ္ႏွံႏိုင္ပါတယ္ရွင္
MBDC
people_and_Productivity
Management

sports business
Nearby hotels and apartments
MBDC Management And Business Development Center
ရွာမကျောင်းလမ်း, လှိုင်, Yangon, မြန်မာ
MBDC Management And Business Development Center
ရွာမကျောင်းလမ်း, လှိုင်, Yangon, မြန်မာ