Open Forum: Cybersecurity Knowledge Sharing Series II ครั้งที่ 10/62

Tuesday  23 July  2019  9:00 AM    Tuesday  23 July  2019 4:00 PM
Save Saved
Last update 24/07/2019
  398

Open Forum: Cybersecurity Knowledge Sharing Series II ครั้งที่ 10/62 - วัตถุประสงค์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และแผนพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ และได้ดำเนินโครงการจัดสัมมนาให้ความรู้ต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่หลากหลาย โดยมี สพธอ. เป็นสื่อกลางเชื่อมต่อไปยัง กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนผู้สนใจ เพื่อจะสามารถเข้าใจองค์ความรู้ใหม่ ๆ การติดตามข่าวสาร และการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง โดยให้มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการนำเสนอในรูปแบบของแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ข้อมูลเชิงลึก รูปแบบของภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป การป้องกัน การตรวจจับภัยคุกคามประเภทต่าง ๆ ในรูปแบบการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นประจำ เดือนละครั้ง ต่อเนื่องไป สำหรับการดำเนินการจัดสัมมนาในปีงบประมาณ 2562 นี้ เริ่มจากเดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562

โดยจัดให้มีงานสัมมนา Open Forum Cybersecurity Knowledge Sharing Series for Critical Information Infrastructure Series II. ร่วมกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่องให้กับองค์กรต่าง ๆ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา

Nearby hotels and apartments
ETDA (Electronic Transactions Development Agency)
The 9th Tower Grand Rama9 Building
Tower B, Floor 21, 33/4 Rama 9 Road, Huai Khwang, 10310, Bangkok, TH
ETDA (Electronic Transactions Development Agency)
The 9th Tower Grand Rama9 Building
Tower B, Floor 21, 33/4 Rama 9 Road, Huai Khwang, 10310, Bangkok, TH
Event from zipeventapp.com