Proces / Katarzyna M. Rymarz & Alejandro Magaña Avina

Wednesday  24 April  2019  2:00 PM    Wednesday  24 April  2019 6:00 PM
Save Saved
Last update 25/04/2019
  248

Recurring event

Proces / Katarzyna M. Rymarz & Alejandro Magaña Avina
From 09 Apr 2019 to 09 Apr 2019
Go to the event

"Proces"
Katarzyna M. Rymarz & Alejandro Magaña Avina
(english version bellow)
Wernisaż - piątek 05.04.2019
godz. 18:00
Tegoroczny cykl wystaw i spotkań w ramach projektu "Sztuka w dialogu" rozpoczynamy od wyjątkowego dialogu w przestrzeni wirtualnej, toczonego w różnych językach, także językach sztuki.
Zapraszamy na wystawę, będącą wynikiem eksperymentu w obszarze mediów społecznościowych, która pokazuje, jak ważne jest komunikowanie na różnych płaszczyznach i jak wielka jest tęsknota człowieka za trwałymi, autentycznymi relacjami z żywym człowiekiem. Skłania do refleksji nad tym, co tak naprawdę pozostawiamy po sobie w Internecie i na ile mamy dystans do tego, co robimy w sieci. Przypomina, że nowoczesne formy komunikacji, mogą prowadzić do utraty więzi i ucieczki w samotność.
Realizacja Katarzyny M.Rymarz, artystki mieszkającej i tworzącej w Lublinie i Alejandro Magaña Avina, Meksykanina z Zapopan odzwierciedla dialog dwojga twórców, którzy zetknęli się przypadkiem w świecie wirtualnym i zaczęli robić wspólne projekty w realu. Jest to eksperyment z formą i treścią, a także z komunikacją obcych sobie ludzi, władających każdy innym językiem. Do szkiców Katarzyny M. Rymarz Alejandro Magaña Avina skomponował w 2015 roku muzykę. Obecnie twórcy spotkali się ponownie by przeprowadzić eksperyment ze słowem pisanym i zapisem muzycznym.
Katarzyna: "Kiedy Alejandro przesłał mi swoje opowiadanie
potencjalnie do zilustrowania, musiałam, nie znając hiszpańskiego, zapoznać się z jego treścią. Nie było sensu, aby tłumaczył je na angielski, skoro angielski jest dla niego językiem obcym. Pomyślałam, że technologia przychodzi nam z pomocą i wrzuciłam tekst w translatora. Efekt automatycznego tłumaczenia to czysty surrealizm obfitujący w przedziwne i nośne sformułowania. Proces przeredagowania tego tekstu wydał mi się o wiele bardziej interesujący niż zilustrowanie opowiadania."
Efekt tego niezwykłego spotkania w wirtualnej przestrzeni i poszukiwania uniwersalnego medium przekazu do oglądania i słuchania - w Piękno Panie tylko od 5go do 26go kwietnia.
UWAGA! :)
Po wernisażu w piątek, 05 kwietnia zapraszamy na spotkanie autorskie podczas którego zgłębimy tajniki projektu Katarzyny i Alejandro.
Serdecznie Zapraszamy!
Katarzyna M. Rymarz,
ur. 1980 magister sztuki / 2008 Dyplom na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego, w Radomiu, specjalność: działania multimedialne. Mieszka i pracuje w Lublinie. Autorka regularnych wystaw indywidualnych i uczestniczka projektów międzynarodowych w Polsce i na świecie. Jako jedna z dwojga polskich artystów reprezentowała kraj w międzynarodowym projekcie organizowanym przez Satellite Collective z Nowego Jorku (2015 r.). W 2013 wzięła udział w międzynarodowej wystawie Portas Abertas w Portugalii (Fórum Eugénio de Almeida, Évora, kurator: Claudia Giannetti). W 2012 roku znalazła się wśród kandydatów wytypowanych przez Fundację Marka Pieńkowskiego do tytułu "Najwybitniejszy Młody Malarz" Obecnie wraz z innymi artystami z Europy uczestniczy w projekcie CreArt (Network of Cities for Artistic Creation). W swoich pracach malarskich i rysunkowych koncentruje się na relacji podmiot – przestrzeń – znak oraz dezintegracji podmiotu. Poszukuje też w obszarze fotografii cyfrowej z uwzględnieniem jej korzeni w tradycyjnej fotografii analogowej, ponieważ na styku tych estetyk kształtuje się nowa jakość. W swojej sztuce podejmuje także tematy związane z ciałem, tożsamością kształtowaną głównie poprzez percepcję płci i człowieka jako organizmu biologicznego.
Alejandro Magaña Avina - ukończył naukę o komunikowaniu w ITESO Tlaquepaque, Jaliscow Meksyku. Kompozycji uczył się między innymi od Enrique’a Nery i Manuel’a Rocha Iturbide. Uczestniczy w wielu różnych projektach muzycznych a także filmowych. Twórca pejzaży dźwiękowych. Obecnie pracuje wraz z zespołem El Ensamble Azul nad nową płytą. jest kompozytorem i basistą w zespole Les Peatones oraz swing-blues'owej grupie El Ensamble Azul.
Projekt zrealizowany został ze wsparciem Miasto Lublin w ramach programu Miasto Kultury 2019.
wystawa czynna 5-26.04.2019
wt-czw w godz. 14-18
pt. : godz. 14-17
dla grup możliwe zwiedzanie w innych terminach po wcześniejszym ustaleniu : piekno.panie@gmail.com
"Processes
Katarzyna M. Rymarz & Alejandro Magaña Avina
The opening - Friday, 5/04/2019
h. 18:00
This year's series of exhibitions and meetings is part of the project "Art in dialogue". It begins with an exceptional dialogue in virtual space, carried out in various languages, including the language of art.
We invite you to the exhibition, which is the result of an experiment in the area of ​​social media and shows how important it is to communicate on various levels and how great is man's longing for lasting, authentic relationships with a living human being. It makes us reflect on what we really leave behind on the Internet and how far we distance ourselves from what we do on the web. The exhibition reminds that modern forms of communication can lead to loss of ties and escape into loneliness.
The art project of Katarzyna M.Rymarz, an artist living and creating in Lublin and Alejandro Magaña Avina, a Mexican from Zapopan reflects the dialogue of two creators who have accidentally met themselves in the virtual world and started to do common projects in the real world. It is an experiment with form and content. It is also an experiment with the communication of strangers who speak in different languages.
In 2015 Alejandro Magaña Avina composed music ilustrating sketches of Katarzyna M. Rymarz. At this exhibition, the creators met again to conduct an experiment with the written word and audio recording .
Katarzyna: "When Alejandro sent me his story potentially to be illustrated, I had to be familiar with its contents without knowing Spanish. There was no point in translating it into English, since English is a foreign language to him. I thought technology would help us so I translated the text with web translator. The effect of automatic translation is pure surrealism, full of strange, but intriguing word phrases and sentences. Thus, the process of re-writing this text seemed much more interesting to me than illustrating story. "
The effect of this extraordinary meeting in the virtual space and the search for a universal medium of transmission for watching and listening. It will be exhibited in Piękno Panie Gasllery only from April 5 to April 26.
ATTENTION! :)
After the opening on Friday, April 5, we invite you to a meeting with artists, when we will explore the secrets of the project of Katarzyna and Alejandro.
Katarzyna M. Rymarz, born 1980. In 2008 she graduated Faculty of Arts at the University of Technology and Humanities in Radom, specialization: multimedia activities. She lives and works in Lublin. Her works were shown in many individual exhibitions, she also participated in many international projects in Poland and in the world. As one of two Polish artists, she represented the country in an international project organized by Satellite Collective from New York (2015). In 2013, she took part in the international exhibition in Portas Abertas in Portugal (Fórum Eugénio de Almeida, Évora, curator: Claudia Giannetti). In 2012, she was among the candidates selected by the Marek Pieńkowski Foundation for the title of "The Most Outstanding Young Painter". Currently, together with other artists from Europe, she participates in the CreArt project (Network of Cities for Artistic Creation). In her painting and drawing works, she focuses on the relation between object, space and sign and the disintegration of the subject. She is also looking for digital photography, connecting it with its roots in traditional analog photography. She is searching for a new quality, which is formed at the interface between these aesthetics. In her art she also takes up issues related to the body and identity shaped mainly by the perception of gender and human treated as a biological organism.
Alejandro Magaña Aviña - he graduated from communication in ITESO Tlaquepaque, Jaliscow Mexico. He studied composition with Enrique Nery and Manuel Rocha Iturbide. He participates in many different music projects as well as film projects. Creator of sound landscapes. He is currently working with the band El Ensamble Azul on a new album. he is a composer and bass player in the band Les Peatones and swing-blues group El Ensamble Azul.
The project was implemented with the support of the City of Lublin as part of the City of Culture 2019 program.
open exhibition 5-26.04.2019
Tues-Thurs in 14-18
Fri. at 14-17
for groups it is possible to visit on other dates by prior arrangement: piekno.panie@gmail.com

music concerts culture art cinema blues photography
Nearby hotels and apartments
Happening Now · 18° Partly Cloudy
hours, ago
Happening Now · 18° Partly Cloudy
hours, ago